ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP WWW.BWTWATER.BE

De hierna vermelde algemene verkoopsvoorwaarden zijn enkel van toepassing op de online bestellingen via de webshop www.bwtwater.be. De klant dient steeds de algemene verkoopsvoorwaarden voor online verkoop te lezen en te bevestigen dat hij deze algemene verkoopsvoorwaarden aanvaardt, indien de klant deze niet aanvaardt, kan hij de bestelling niet afronden.

Artikel 1: Algemeen

BWT Belgium N.V., handelend onder de naam BWT

Vestigings- & bezoekadres:

Leuvensesteenweg 633
1930 Nossegem (Zaventem)
Telefoonnummer België: 02 – 758 0310 (lokaal tarief)
E-mail: via bwt@bwt.be
Btw-identificatienummer België: BE0402940374

De onderneming is geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 402.940.374.

De Klant is een natuurlijk persoon, niet zijnde een onderneming of een natuurlijk persoon met een BTW nummer. De aankoop wordt geacht te zijn voor eigen gebruik.

Tenzij uitdrukkelijke schriftelijke anders overeengekomen tussen partijen, zijn de betrekkingen tussen de NV BWT Belgium en haar klanten onderworpen aan de deze algemene verkoopsvoorwaarden die worden geacht aanvaard te zijn door de klant, ook indien ze strijdig zouden zijn met zijn eigen algemene of specifieke aankoopvoorwaarden. Mocht de klant de voorwaarden niet hebben ontvangen in zijn moedertaal, dan ontslaat hem geenszins van de toepassing.

De algemene verkoopsvoorwaarden zijn uitsluitend opgemaakt voor aankopen gedaan via de Belgische website. Alle andere voorwaarden, zoals inkoopvoorwaarden, zijn uitgesloten.

BWT Belgium NV behoudt zich het recht voor haar algemene verkoopsvoorwaarden te wijzigen zonder er de klant persoonlijk van op de hoogte te brengen en zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op enige schadevergoeding. Het is aan de klant om regelmatig te controleren of zich wijzigingen hebben voorgedaan. Op de lopende contracten blijven echter steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop.

Artikel 2: Aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken. Als BWT gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden Producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden BWT niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten

en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 3: Overeenkomst

Indien de consument het aanbod via de website heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld via email de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door BWT is bevestigd, kan de Klant de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst via de website tot stand komt, treft BWT passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

BWT kan zich op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand, voor zover dit toegelaten is volgens de wet. Indien BWT op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

BWT zal uiterlijk bij levering van het Product schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, de volgende gegevens meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van BWT waar de Klant met zijn klacht terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het Product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur

heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

Artikel 4: Herroeping

De Klant kan de overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een Product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden. BWT vraagt, voor de verbetering van de kwaliteit van haar Producten altijd een reden tot ontbinding; de Klant is echter niet verplicht tot opgaaf hiervan.

De bedenktijd gaat in op de dag nadat de Klant het Product direct of via een door de Klant aangewezen derde (die niet de transporteur/bezorger) is van het Product, het Product heeft ontvangen. Uitzondering is indien de Klant meerdere Producten heeft besteld: dan dag waarop de Klant (of een derde, niet zijnde de transporteur) het laatste Product heeft ontvangen. BWT mag een bestelling van meerdere Producten en verschillende levertijden weigeren;

Met betrekking tot Producten die worden teruggestuurd naar BWT geldt dat de Producten zo veel mogelijk dienen te worden teruggestuurd in de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in originele staat. De Klant is aansprakelijk voor de waardevermindering of waardeverlies van de Producten die het gevolg is van het gebruik van de Producten, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de Producten vast te stellen. Hij dient de Producten dan ook met gepaste zorg te hanteren en te inspecteren. Uitgangspunt hierbij is dat de Klant het Product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Dit betekent mede dat een Product niet gebruikt mag zijn, omwille van hygiëne.

Artikel 5: Executie van het herroepingsrecht

Als de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit zo spoedig mogelijk, doch binnen de daarvoor gestelde termijn van 14 dagen na levering aan BWT, door middel van het modelformulier voor herroeping (of op een andere ondubbelzinnige wijze). De Klant draagt zorg voor de rechtstreekse kosten gepaard gaande met de terugzending.

Het Product dient binnen 14 dagen te worden geretourneerd aan BWT, of hij kan dit terugbrengen aan het magazijn van BWT, vergezeld van originele factuur en leveringsbron. De Klant heeft te allen tijde aan zijn verplichting voldaan als hij voor de bedenktijd verstreken is, de Producten heeft geretourneerd, zolang de originele factuur en leveringsbron zijn toegevoegd bij de retour zending.

De Klant zendt het Product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Klant.

Producten die niet in deze toestand zouden verkeren bij hun ontvangst door de BWT zullen ter beschikking blijven van de Klant, die er de prijs van zal moeten betalen. BWT zal wachten met terugbetaling tot BWT de Producten retour heeft ontvangen of tot de Klant heeft aangetoond dat de Klant de Producten heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Verzendingen "port betaald door de bestemmeling", “retour afzender” en "tegen rembours", e.d., worden geweigerd. In het belang van de Klant wordt aangeraden het bewijs van de terugzending door de post of de vervoerder te laten valideren. BWT kan bij wijze van dienstverlening de artikelen terughalen bij de Klant tegen de door de transporteur oplegde kosten.

Wanneer het herroepingsrecht is uitgeoefend overeenkomstig de voormelde voorwaarden, zal BWT binnen een termijn van 30 dagen overgaan tot terugbetaling van elke som die de Klant zou hebben betaald voor de aankoop van één of meerdere artikelen. De terugbetaling zal gebeuren op het bankrekeningnummer dat de Klant dient te vermelden in uw herroepingsaanvraag.

Producten die niet zijn verkocht via de website www.bwtwater.be en waarvan de Klant niet kan aantonen dat hij ze via de website www.bwtwater.be heeft aangeschaft, door middel van documenten, zoals een factuur, komen niet voor herroeping of terugbetaling in aanmerking.

Artikel 6 Prijs

De prijzen van de Producten zijn diegene die geafficheerd zijn op de Website op het ogenblik van het valideren van de bestelling. De prijzen zijn uitgedrukt in euro, exclusief lasten en worden beheerst door het Belgisch recht. De prijzen die op de Productfiches worden aangegeven, omvatten niet de kosten voor het voorbereiden van de bestelling en de leveringskosten.

Voor bestellingen onder de €50 wordt er een forfaitair bedrag van €6 aan leveringskosten verschuldigd. Deze wordt automatisch toegevoegd aan de winkelwagen indien wordt afgerekend. Geen leveringskosten worden in rekening gebracht voor bestellingen boven de €50, met uitzondering voor de levering van zout. Deze is betalend.

Conform het bepaalde in de artikelen VI.45,5° en VI.46 van het Wetboek van Economisch Recht van 28 februari 2013 – Boek VI ( Marktpraktijken en Consumentenbescherming), zal de Klant, vooraleer zijn bestelling te finaliseren, voor elk artikel een geschreven bevestiging van de te betalen prijs ontvangen, met opgave van de prijs van de artikelen, van de leveringskosten (die bestaan uit de kosten van verpakking, verwerking en transport), en van alle bijkomende kosten. De leveringskosten kunnen bestaan uit een vast en een variabel gedeelte, in functie van het gewicht van de bestelling.

BWT kan te allen tijde de prijzen wijzigen ingeval van gewijzigde fiscale of economische omstandigheden, zonder dat een dergelijke wijziging een invloed kan hebben op een reeds gevalideerde bestelling.

De bestelde Producten dienen in Euro te worden betaald. De bankkosten die gepaard gaan met de betaling zijn ten laste van de Klant.

De Producten blijven eigendom van BWT tot op het moment van hun integrale betaling.

Artikel 7 Betalingsvoorwaarden

De online betaling gebeurt via de volgende betaalmethodes: Bancontact, Maestro, V-Pay, Mastercard of via Visa. Het beveiligde platform voor transacties in het kader van de Webshop wordt aangeboden door SaferPay.

De Klant bevestigt dat hij titularis is van de te debiteren bankkaart of kredietkaart, en dat de naam die op de bankkaart is vermeld effectief de zijne is. De Klant verbindt er zich toe om de cijfers en de vervaldatum van zijn kaart mee te delen, evenals, in voorkomend geval, de nummers van het visueel cryptogram. Indien de kaart niet succesvol gedebiteerd, respectievelijk gecrediteerd kan worden, wordt de verkoop onmiddellijk van rechtswege ontbonden en wordt de bestelling geannuleerd.

Artikel 8 Leveringen

De Producten die op voorraad staan worden geleverd conform de bepalingen in de bestelling, of binnen de 10 werkdagen vanaf de bevestiging van de bestelling wanneer geen termijn is gegeven. Deze leveringstermijn is indicatief. Het overschrijden van deze termijn van 10 werkdagen kan in geen geval ten laste van BWT worden ingeroepen.

Voor Producten die niet op voorraad staan, wordt de klant zo spoedig mogelijk na de bestelling geïnformeerd over de levertermijn.

Indien de leveringstermijn 30 dagen zou overschrijden, is de klant gerechtigd aan zijn aankoop te verzaken en een tegoed of een terugbetaling te vragen van BWT.

BWT garandeert dat hij zijn diensten op een professionele, diligente en competente wijze levert. Deze verbintenis is een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis.

De standaard verzendingsmethode is via GLS en de verzending gebeurt aan het adres opgegeven door de Klant.

Ongeacht de gekozen verzendingsmethode, wordt de Klant per e-mail ingelicht over het verschepen van zijn bestelling.

De levering wordt geacht te zijn gebeurd op de datum van de eerste aanbieding van de Producten op het leveringsadres opgegeven door de Klant.

Artikel 9 Conformiteit – Waarborg en Klachten

De Klant dient er zich van te vergewissen dat de Producten die hem werden geleverd beantwoorden aan zijn bestelling. In het geval waar de geleverde Producten niet conform zouden zijn aan de bestelling, dient de Klant zijn eventuele bedenkingen te formuleren als volgt:

- Via de Website > Mijn account > Mijn bestelling > details (van de betrokkene bestelling) > een bericht toevoegen (onderaan de pagina), of

- Per e-mail aan klacht@bwt.be, of

- Per brief aan de Kwaliteitsmanager van BWT Belgium NV – Leuvensesteenweg 633 – 1930 Nossegem, of

- Per telefoon op het nummer 02 758 03 30, t.a.v. de kwaliteitsmanager.

BWT verbindt er zich toe om elk gebrekkig Product om te wisselen of terug te betalen, behoudenis ingeval van:

- Abnormaal of niet conform gebruik;

- Normale slijtage;

- Externe gebeurtenis of externe oorzaak die aan de oorsprong van het gebrek ligt.

BWT is gehouden tot een wettelijke garantie conform de artikelen 1641 – 1649octies van het Burgerlijk Wetboek, met inbegrip van het garanderen van de conformiteit van het geleverde goed conform artikel 1649ter, §1 van het Burgerlijk Wetboek.

Onder geen beding zal BWT ten opzichte van de Klant gehouden zijn voor indirecte schade zoals gederfde winst, verlies van cliënteel, verlies van zakelijke opportuniteiten of van geanticipeerde besparingen. Deze opsomming is niet limitatief.

Artikel 10 Elektronische bestanden – bescherming van het privéleven

BWT heeft een elektronisch bestand samengesteld dat bepaalde persoonlijke gegevens met betrekking tot de Klanten verwerkt. De Klanten geven hun uitdrukkelijk akkoord met de verwerking van persoonlijke gegevens met het oog op het behandelen van enigerlei bestelling die de Klant plaatst. Indien een nieuwe Klant een bestelling plaatst op de Website, zal de informatie die op die Klant betrekking heeft, toegevoegd worden aan het bestand, hetgeen vervolgens BWT toelaat gemakkelijker op de noden van de Klant in te spelen en de nodige bijstand te verlenen. Deze gegevensverwerking heeft het voorwerp uitgemaakt van een aangifte conform de voorschriften van artikel 17 van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijk levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. BWT garandeert dat hij in overeenstemming zal handelen met de Belgische wetgeving die van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens.

Ingeval de Klant toestemming verleent om individuele gegevens van persoonlijke aard te verwerken, beschikt hij over het individuele recht van toegang, van verzet en van verbetering voorzien in deze wet, en kan hij in dit geval ook verzoeken om de informatie die op hem betrekking heeft te laten schrappen door hierdoor een schriftelijk verzoek te richten aan BWT op het adres vermeld in het vorige artikel.

Bij het creëren van of bij het inloggen op hun online account, zullen Klanten de keuze hebben in te stemmen met het toegestuurd worden van aanbiedingen door BWT, of van specifieke acties op de hoogte te worden gehouden via e-mail. Indien een Klant niet langer deze aanbiedingen wenst te ontvangen, zal hij daartoe op elk ogenblijk een verzoek kunnen richten door te klikken op de desbetreffende link in de e-mails, of door rechtstreeks zijn account te wijzigen op de Website.

De verantwoordelijke voor de verwerking zoals bedoeld in artikel 1 paragraaf 4 van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijk levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens is: BWT Belgium, 633 Leuvensesteenweg 1930 Zaventem, Tel: 02 758 03 30, e-mail: bwt@bwt.be

Artikel 11 Intellectuele eigendomsrechten

Het merk BWT en / of bwtwater.be en het geheel der beeld- of woordmerken, en in het algemeen, alle andere merken, illustraties, beelden en logotypes die op de Producten, op hun accessoires of op hun verpakking zijn aangebracht, ongeacht of deze zijn gedeponeerd of niet, evenals alle andere intellectuele eigendomsrechten van welke aard ook, zijn en blijven de exclusieve eigendom van BWT. Elke gehele of gedeeltelijke reProductie, wijziging of gebruik van deze merken, illustraties, beelden en logotypes, ongeacht de reden daarvoor en ongeacht de drager waarop of waarmee dit gebeurt, is zonder het uitdrukkelijk en voorafgaand akkoord van BWT strikt verboden. Hetzelfde geldt voor elke combinatie of elk gebruik samen met een andere merk, symbool, logotype of onderscheidend teken in het algemeen met het oog op het vormen van een samengesteld logo. Hetzelfde geldt voor alle auteursrechten, rechten op tekeningen en modellen en octrooien die eigendom zijn van BWT.

Artikel 12 Geschillen – Toepasselijk Recht

Deze algemene voorwaarden en alle geschillen in verband met de verkoopovereenkomst die tot stand komt tussen BWT en de Klant, zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd conform het Belgisch recht.

Enigerlei geschil dat voortvloeit uit de interpretatie of de uitvoering van deze algemene voorwaarden en de overeenkomst, zal voorgelegd worden aan de rechtbanken van Brussel (België) die exclusieve bevoegdheid hebben.

Artikel 13 Diverse bepalingen

a) Klant: Natuurlijk persoon die de leeftijd van 18 jaar heeft, of deze heeft overschreven, handelingsbekwaam is en wettelijk bevoegd is Producten via deze website aan te schaffen en in eigendom te nemen. De Klant stemt ermee in dat hij aansprakelijk is voor alle transacties die mede verband houden met het gebruik van de website, waaronder financiële, inclusief als deze voor zijn rekening zijn genomen (zoals voor minderjarigen).

 

b) Overmacht : de uitvoering van de verbintenissen van BWT zal geschorst worden in geval van het zich voordoen van een toeval of van een geval van overmacht dat de uitvoering onmogelijk maakt of vertraagt. Worden als dusdanig beschouwd, zonder dat deze lijst limitatief is: oorlog, rellen, opstand, sociale onrust, stakingen van welke aard ook, evenals bevoorradingsproblemen van BWT.

 

BWT zal de Klant berichten van het tussenkomen van een dergelijk voorval binnen de 7 dagen nadat het zich heeft voorgedaan. Indien de opschorting meer dan 30 dagen zou bedragen, zal de Klant de mogelijkheid hebben om de betrokken bestelling te annuleren, in welk geval terugbetaling zal volgen conform artikel 7 van deze AVV.

 

c) Afstand van recht : De omstandigheid waarbij een partij nalaat uitvoering te eisen van één of meerdere bepalingen van de overeenkomst, maakt geen afstand uit van haar contractuele of wettelijke rechten, evenmin als van het recht om naderhand een later contractueel ingebreke blijven van de andere partij te laten sanctioneren.

 

d)Nietigheid en andere : Indien een bepaling van de overeenkomst nietig zou worden bevonden door een rechtbank of een hof van beroep, zal dit geen impact hebben op de andere bepalingen daarvan. De niet-toepasbare bepaling zal gewijzigd en vervangen moeten worden door een geldige bepaling, daarbij zo dicht als mogelijk de originele wil van partijen, zoals uitgedrukt in de overeenkomst, benaderend.

Copyright © 2021-BWT. Inc. All rights reserved.